• Het huishoudelijk reglement van ELBC vindt je  hieronder. Hierin staan de regels en de afspraken in , die we binnen de vereniging met elkaar gemaakt hebben. Deze gelden voor alle leden. Lees ze daarom goed. 

  Huishoudelijk reglement

 • Gedragscode

  Algemeen

  • We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
  • Wij schelden elkaar niet uit.
  • Pesten en bedreigen is ten strengste verboden.
  • Fysiek geweld staan wij niet toe.
  • Heb respect voor ieder zijn ‘kunnen’.
  • Help en steun elkaar tijdens trainingen en wedstrijden.
  • We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken tijdens de trainingen en wedstrijden.
  • Er is geen plaats voor racisme, discriminatie en intimidatie; We dragen allemaal bij aan een open communicatie.
  • We lossen problemen op door erover te praten.

  Voor sporters

  • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstander.
  • Speel volgens de geldende wedstrijdregels.
  • Aanvaard, zonder commentaar, beslissingen van scheidsrechters en juryleden.
  • Beïnvloed de scheidsrechter en juryleden niet door onbehoorlijke taal of agressieve woorden en gebaren. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
  • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent, bedank de tegenstander voor hun goede spel als je zelf de overwinnaar bent.
  • Onsportiviteit van een tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of een team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
  • Wijs je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag.
  • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kunt basketballen, zowel trainen als spelen.
  • Voer je zaaltaken consequent en gedegen uit. Neem deze taken net zo serieus als een eigen wedstrijd. Zelf wil je immers ook goede scheidsrechters en een goede jurytafel.

  Voor trainers/coaches/begeleiders

  • Trainers/coaches dienen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie. Kinderen kijken vaak toe en kopiëren veelal onbewust het gedrag van hun voorbeelden. Wees een voorbeeld.
  • Wees redelijk in de eisen ten aanzien van tijd, energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben.
  • Leer de spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
  • Vermijd dat getalenteerde spelers onevenredig veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op. Bedenk dat alle teamleden dezelfde contributie betalen.
  • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen en verliezen is slechts een onderdeel van het spel.
  • Schreeuw niet en maak kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd (onnodig) verliezen.
  • Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de coach van de tegenstander.
  • Volg altijd het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. Neem geen risico bij enige twijfel.
  • Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
  • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

   

  Voor scheidsrechters/officials

  • Pas de regels toe op het niveau van de spelers.
  • Leg regels uit aan spelers wanneer zij deze niet begrijpen.
  • Zorg ervoor dat je zowel in als buiten het veld als scheidsrechter/official jezelf sportief opstelt.
  • Geef beide teams na afloop van een wedstrijd een compliment voor hun spel.
  • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
  • Beoordeel van de eerste tot de laatste seconde van een wedstrijd een fout op dezelfde manier.

  Voor ouders

  • Onthoud dat je kind voor zijn/haar eigen plezier speelt, niet voor jouw plezier.
  • Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van elk individu, onafhankelijk van zijn/haar geslacht, culturele achtergrond, religie of vaardigheid.
  • Dwing nooit je kind om tegen zijn/haar zin, deel te nemen aan het spel.
  • Stimuleer je kind om volgens de regels en sportief te spelen.
  • Respecteer de beslissingen van coaches, begeleiders en scheidsrechters. Leer je kind dat ook te doen.
  • Leg de nadruk op het plezier en de inzet van je kind tijdens het spel, niet op winst of verlies.
  • Kinderen leren het beste van positieve voorbeelden. Waardeer de goede prestaties van álle deelnemers.
  • Je bent medeverantwoordelijk voor een positieve en veilige sportomgeving van uw kind. Verbaal en fysiek geweld of denigrerende opmerkingen horen nergens, dus ook niet bij sport.
  • Schreeuw geen aanwijzingen vanaf de kant naar je kind. De coach kan het team begeleiden.
  • Toon waardering voor alle vrijwillige coaches, scheidsrechters en begeleiders. Zonder hen, kan je kind niet sporten.

  Voor toeschouwers

  • Denk eraan dat de basketballers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening. Gedraag u op uw best.
  • Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, coaches, scheidsrechters of andere officials.
  • Toon respect voor de tegenstander. Zonder hen zou er geen wedstrijd mogelijk zijn.
  • Maak een speler nooit belachelijk en scheld hem niet uit als hij een fout maakt gedurende de wedstrijd.
  • Veroordeel elk vorm van geweld.
  • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
  • Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spelregels te houden.
  • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

  Voor het bestuur en commissies

  • Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname bestaat voor alle (potentiële) leden, ongeacht hun vaardigheid, sekse of leeftijd.
  • Houdt bij het beleid rekening met het gegeven dat het basketbal voorop staat en de beheersing van de sport. Beloning in de vorm van overwinning of kampioenschap dient niet als belangrijkste gezien te worden. Wees gul met lof voor inzet.
  • Distribueer de gedragscode met betrekking tot sportiviteit en respect onder de spelers, trainers/coaches, overig kader, ouders en toeschouwers.
  • Zorg ervoor dat technisch kader, sponsors en spelers zich bewust zijn van hun invloed en hun verantwoordelijkheid.
  • Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
  • Bied opleidingsmogelijkheden (waaronder clinics) aan om het trainen, coachen, fluiten en jureren te verbeteren met de nadruk op sportiviteit en respect, voor, tijdens en na de wedstrijd.

  Intimidatie

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
  • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  • De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  • De begeleider zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.